Impressum

Dostawca usług w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach (TMG):

Compleo Charging Solutions GmbH
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Niemcy

T: +49 231 534 923 70
F: +49 231 534 923 790
info@compleo-cs.de

Zapytania dotyczące naszych produktów:

sales@compleo-cs.com

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przy Sądzie Rejonowym w Dortmundzie pod numerem rejestru. HRB 32143
Numer identyfikacyjny VAT: DE 201555485

Członkowie zarządu: Peter Gabriel, Georg Griesemann, Checrallah Kachouh, Jens Stolze
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Dag Hagby
Osoba odpowiedzialna w rozumieniu § 55 ust. 2 umowy międzypaństwowej o radiofonii i telewizji (RStV): Georg Griesemann

Niniejszym wyrażamy wyraźny sprzeciw wobec wykorzystywania opublikowanych tutaj danych kontaktowych, zgodnie z obowiązkiem identyfikacji usługodawcy, w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażyczyliśmy sobie. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do wszczęcia postępowania sądowego w przypadku otrzymania przez nas niezamówionych materiałów reklamowych, np. w formie spamu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie do tej strony internetowej. 

Dane i informacje są przedstawiane na tej stronie internetowej w ogólnych celach informacyjnych. Zostały one zestawione i zweryfikowane z należytą starannością. Mimo to nie bierzemy odpowiedzialności – ani w sposób wyraźny ani dorozumiany – za kompletność, bezbłędność, aktualność ani jakość i ciągłą dostępność udostępnionych informacji. Nie gwarantujemy również określonych właściwości produktów. 

Nie bierzemy odpowiedzialności za bezbłędność danych i programów, które mogą być pobierane ze stron internetowych. Przed udostępnieniem programy są przez nas dokładnie sprawdzane pod kątem wirusów i w momencie ich udostępnienia nie zawierają wirusów. Po pobraniu lub podczas pobierania należy sprawdzić dane i programy pod kątem wirusów przy użyciu oprogramowania wyszukującego wirusy w najbardziej aktualnej wersji.

Z treści naszych stron internetowych nie można wysuwać żadnych roszczeń. W związku z tym prosimy zapytać nas o stan, dane techniczne oraz dostawę produktów i usług. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody – z wyjątkiem szkód wynikających z narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia – które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z korzystania z tej strony internetowej, o ile szkody te nie są następstwem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania. 

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia bądź czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji części strony internetowej lub całej oferty bez konieczności uprzedzenia o tym fakcie.

Strony internetowe podmiotów trzecich / linki:

Ta strona internetowa może zawierać również linki lub odsyłacze do stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Oświadczamy, że w momencie zalinkowania stron internetowych podmiotów trzecich na zalinkowanych stronach nie zostały rozpoznane żadne treści sprzeczne z prawem. Dlatego wyraźnie dystansujemy się od treści wszystkich zalinkowanych stron internetowych, które po zalinkowaniu zostały zmienione. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność i zawartość takich stron internetowych oraz za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystywaniem tych treści. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne oraz za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z ich wykorzystywania odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której umieszczono odsyłacz.

Prawo autorskie:

Znajdujące się na tej stronie internetowej teksty, zdjęcia, grafiki, animacje lub ich układ chronione są prawem autorskim oraz innymi ustawami ochronnymi. Powielanie, przeróbka, rozpowszechnianie i każda forma wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej zgody pisemnej. Zawartość tej strony internetowej nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych.